A Kecskeméti Planetárium szervezeti és működési szabályzata - 2019

 

A Kecskeméti Planetárium

 szervezeti és működési szabályzata

 

I.  A planetárium alapítása, jogállása, irányítása

1983. május 17-étől 1992. június 30-ig a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat működtette, 1992. augusztus 1-től pedig a 356/1992. KH. számú határozat értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése.

 

Jelenleg hatályos P-2020/A-5 számú alapító okiratát Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 65/2020. (VII. 2.) számú határozatával fogadta el.

 

 

 

Az intézmény

 

 

 

hivatalos neve: Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház

 

 

 

székhelye: 6000 Kecskemét, Lánchíd  u. 18/A.

 

 

 

rövidített neve: Kecskeméti Planetárium

 

 

 

alapítója:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

 

              (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)

 

 

 

jogállása:      jogi személy

 

 

 

irányító szerve:          Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

 

                          (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)

 

 

 

jogszabályban meghatározott közfeladat: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerinti helyi közművelődési tevékenység

 

 

 

hivatalos pecsétjei:

 

                 

 

                 a hosszú bélyegző felirata:                              Kecskeméti Planetárium

 

                                                                                                                                                     6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18/A.

 

 

 

                                                                               lenyomata:

 

 

 

 

 

 

 

      


a "körbélyegző" (emblémával) felirata:                                        Planetárium

 

                                                                                                                                                                    Kecskemét, Lánchíd u. 18/A.

 

                                                                                                                                                                    H-6000

 

 

 

                                                                               lenyomata:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdálkodási besorolása, jogköre:

Önállóan működő költségvetési szerv.(Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.)

A Kecskeméti Planetáriumgazdálkodásával összefüggő pénzügyi-gazdasági feladatokat a Ferenczy Ida Óvoda Gazdasági Hivatala látja el, melynek részleteit munkamegosztási megállapodás tartalmazza.

Alaptevékenysége:

 

a)    Oktatás/nevelés segítése:

·        Iskolai/óvodai oktatás/nevelés segítését célzó rendhagyó órák/műsorok, igény szerint pedagógus továbbképzések tartása csillagászati-űrkutatási ismeretek feldolgozásával.

·         Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás csillagászat témakörben.

·        Közreműködés pedagógiai kísérletekben.

·        Szakmai-módszertani segédanyagok, szemléltető eszközök kifejlesztése és biztosítása oktatási intézmények/óvodák számára.

b)   Természettudományos ismeretterjesztés:

·        Csillagászati-űrkutatási ismeretterjesztés, ezen belül előadások, műsorok, bemutatók, szakkörök, klubok szervezése/tartása.

·        Fizikai ismeretterjesztés, csillagászati ismeretek komplex feldolgozásával.

·        Földtudományi ismeretterjesztés, csillagászati ismeretek komplex feldolgozása révén.

·        Természettudományi kiállítások szervezése/készítése.

c)    Egyéb:

·        Hely biztosítása más, a közönség javát szolgáló programok, klubok, időszaki kiállítások számára.

·        A tudományos kutatás segítése csillagászat témakörben.

·        Közreműködés az önkormányzat által kezdeményezett városi programok lebonyolításában, szükség esetén technikai eszközök díjmentes biztosítása.

·        Kecskemét város tárgyi kultúrájának és szellemi örökségének ápolása és terjesztése, különös tekintettel a csillagászattörténeti vonatkozásokra.

·        technikai eszközök kölcsönzése szakmai céllal,

·        kiadói tevékenység, szövegszerkesztés, kiadványkészítés csillagászat témakörben,

·        saját ingatlan hasznosítás,

·        konferenciák, tanácskozások, értekezletek szervezése/kiszolgálása/lebonyolítása,

·        külső fél által rendezett tanfolyamokhoz, képzésekhez szolgáltatás nyújtása,

·        szabad technikai kapacitás hasznosítása, kölcsönzése.

költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

013350     Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

014030     Természettudományi, műszaki alapkutatás

041231     Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233     Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236     Országos közfoglalkoztatási program

082030     Művészeti tevékenységek (kivéve színház)

082064     Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082091     Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092     Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093     Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

083020     Könyvkiadás

083030     Egyéb kiadói tevékenység

084070    A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

086020     Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

086090     Egyéb szabadidős szolgáltatás

095020     Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

 

Feladatellátást szolgáló vagyon:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 3791/58. hrsz.-ú ingatlan, valamint az intézményi vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök.

Vagyon feletti rendelkezés:

·         A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003. (VI.2.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

  • Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése:

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve 2020. évi XXXII. tv. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról. Továbbá 2012. év I. tv. A munka törvénykönyve, a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról, illetve a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról – szóló jogszabályok szerint bízza meg.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján polgári jogi jogviszony
  • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszony

 

 

 

tevékenység jellege szerinti besorolása: közszolgáltató költségvetési szerv

 

közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény

 

feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerinti besorolása: önállóan működő költségvetési szerv

 

működési területe: Kecskemét és vonzáskörzete / Országos

 

Törzskönyvi azonosító szám: 631947

 

pénzeszközeinek kezelése:

 

Az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlát a Ferenczy Ida Óvoda Gazdasági Hivatala kezeli, más banknál bankszámlát nem nyithat. Személyi juttatások előirányzata felett saját maga rendelkezik, egyéb előirányzatai tekintetében a gazdálkodási és pénzügyi feladatait (pénzügyi, gazdasági és technikai lebonyolítás, bankszámlavezetés, számvitel, pénzügyi adatszolgáltatás), az erre vonatkozó együttműködési megállapodás alapján, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírt módon az önállóan működő és gazdálkodó Ferenczy Ida Óvoda Gazdasági Hivatala látja el.

 

A szakmai feladatokkal kapcsolatosan felmerülő 100.000 forint értékhatárt meg nem haladó kiadások felett a Kecskeméti Planetárium rendelkezik.

 

 

 

költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  910110 közművelődési intézmények tevékenysége

 

 

 

alaptevékenységének TEÁOR száma: 9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

 

 

 

adószáma:16638257-2-03

 

 

 

számlaszáma:11732002- 16638257

 

 

 

Szervezeti felépítése: egyszemélyű vezetésű, további 1 fő teljes munkaidőben-, 1 fő részmunkaidőben beosztott csillagászati szakelőadóval, illetve 1 fő gazdasági ügyintézővel és 5 fő technikai háttér biztosításáért felelős közcélú munkavállalóval működik. A főállású dolgozókra vonatkozó engedélyezett létszám összesen 3 fő, a közcélú munkavállalók megbízása a lehetőségek függvénye az aktuális rendelkezések és az anyagi lehetőségek szerint.

 

A beosztott munkatársak felett a közvetlen munkáltatói jogköröket az igazgató gyakorolja.

 

 

 

Munkaértekezletek:

 

           

 

A munkaértekezleteknek nincs rögzített időpontja, de átlagosan havi rendszerességgel legalább egy dolgozói értekezletet tartunk, egyéb esetekben az igazgató a planetárium programjaihoz igazított rendszeres konzultációt tart a dolgozókkal.

 

Kiemelt rendezvények előtt mindenki írásos formában kapja meg az elvégzendő feladatait, és a lebonyolítás szerint ez képezi az értékelés alapját.

 

 

 

Munkarend, nyitvatartás:

 

           

 

A munkarend mindenekelőtt igazodik a hivatalos nyitvatartás rendjéhez, de a planetárium munkatársai azon túl is dolgoznak – az igényekhez alkalmazkodva.


Hivatalos nyitvatartási rend:

 

·       hétfőtől csütörtökig: 8.30 órától 16 óráig,

 

·       pénteken: 8.30 órától 13 óráig,

 

·       szombaton: 15, ill. 16:30 órától műsorok spontán érdeklődőknek

 

·       vasárnap: „ügyeletes múzeum” üzemmód havonta egy (két) alkalommal.

 

 

 

Ez időn túl is fogadjuk az előre bejelentett csoportokat, azok természetesen a hivatalos nyitvatartási időn kívülre, akár késő estére, vasárnap is bármikorra, ünnepnapra is eshetnek.

 

 

 

A csoportok bármikor történő fogadásának mintájára alkalmanként (pl. csillagászati- és űrkutatási napok, távcsöves bemutatások) a hivatalos nyitvatartási időpontokon túlra is szervezünk rendezvényeket, amelyekről többféle tájékoztatást biztosítunk az érdeklődőknek (írott és elektronikus tájékoztatás: plakátok, honlap).

 

 

 

A nyitvatartási időn túli munkaidőben az intézmény működésének a biztosítása az elsődleges cél. (A programok lebonyolítása mellett a technikai előkészületek, a szükséges szervezési, információs feladatok ellátása, stb.)

 

A szakelőadók és a lebonyolítást segítő munkatársak munkarendje elsősorban az előadásokhoz igazodik, beleértve az előkészületeket is.

 

 

 

A gazdálkodás alapelvei:

 

 

 

a)      A gazdasági munka javarésze a Ferenczy Ida Óvodában, illetve szakmai irányítása mellett folyik. A Ferenczy Ida Óvoda gazdasági vezetése koordinálja a pénzügyi tevékenységet.

 

b)      Igyekszünk a pénzünket takarékosan és a legcélszerűbben felhasználni, szakmai érdekeinknek megfelelően a nagyobb szemléltethetőségre, még jobb műsorok készítésére törekedvén.

 

c)      Az áraink lehetőleg olyanok, hogy bárki számára megfizethető legyen egy planetáriumi műsor (az utcai távcsőbenézés ingyenes). A pedagógusok és pedagógusjelöltek díjtalanul látogathatják a planetáriumot. (Sőt a műsoraink kikísérletezéséhez jó lehetőséget kínáló Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola csemetéi/tanulói is, valamint méltányossági alapon egyéni elbírálás szerint a rászoruló, például kisegítő iskolás csoportok.)

 

 

 

Belső kontrollok:

 

 

 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezik a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésről (FEUVE).

 

A folyamatba épített belső ellenőrzési tevékenységét függetlenített belső ellenőr látja el a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített szabályok szerint.

 

A belső ellenőrzési tevékenység főbb feladatai:

 

-          a belső ellenőrzés végrehajtására kiadott központi jogszabályok, pénzügyminisztériumi irányelvek, az

 

-          EU-s követelmények és nemzetközi standardok ismeretében az intézmények munkájának közvetlen segítése.


II.  A Kecskeméti Planetárium célja, a működés alapelvei,

 

feladata, tevékenysége

 

 

 

Az intézmény

 

 

 

·                                                           célja:

 

    

 

  1. Segíteni az iskolai tanítást – a planetárium szemléltetési lehetőségeinek a kihasználásával. Tehetséggondozás a planetárium lehetőségein belül, különösen a természettudományos közművelődés terén – kisiskolásoktól egyetemistákig.
  2. Csillagászati-űrkutatási (valamint a lehetőségek függvényében főként azokkal összefüggő egyéb) tudományos ismeretterjesztés, hogy

 

 

 

a)      ne csak a napjainkban lépten-nyomon elterjedt tévhitekhez – áltudományokhoz (asztrológia, ufológia, stb.) – juthassanak hozzá az emberek, hanem:

 

 

 

b)      a leglényegesebb, szemléletbevágó természettudományos ismereteket minden érdeklődő számára hozzáférhetővé tegyük.

 

  1. Az ismeretterjesztéshez kapcsolódó tudományos kutatásban való részvétel.
  2. Szemléltetések kifejlesztése és felhasználása a könnyebb megértés érdekében.

 

 

 

·          működésének alapelvei:

 

 

 

a)      A planetárium szolgáltatást végző intézmény. Ennek egyenes folyománya, hogy a csoportok számára nem célszerű megszabni a látogatás rendjét: azok bármely időpontra (akár késő estére, hétvégére, vagy ünnepnapra is) bejelentkezhetnek – mindössze az időpontokat kell egyeztetni a naptárban, más csoportokkal való ütközések elkerülése végett –, továbbá ők választhatják meg azt is, hogy milyen műsort igényelnek.

 

 

 

Noha látogatottságunk domináns tényezői természetszerűleg az iskolás csoportok, emellett mindig fontos feladatunknak tartjuk, hogy a planetárium műsorain bárki egyénileg is részt vehessen. Annál is inkább, hiszen a spontán érdeklődők nyilvánvalóan leginkább Kecskemétről, ill. a város környékéről valók. A nekik meghirdetett műsorok időpontját és témáját ugyan szükséges megadni, de ezeket az előadásokat a létszámtól függetlenül és az adott közönséghez rugalmasan alkalmazkodva érdemes megtartani.

 

 

 

Más planetáriumokkal ellentétben – mint kisplanetáriumban, személyes, bensőséges kapcsolat alakulhat ki a közönséggel –, a „konzerv” műsorok helyett sokkal többet érnek az élőszavas foglalkozások, ahol még a látogatók életkori és egyéb sajátosságaihoz is rugalmasan tudunk alkalmazkodni. A kisplanetárium varázsa többek között éppen az, hogy élő előadásokon a gyermekekhez (és a pedagógusok) igényeihez tudunk igazodni.           

 

A szakköröknek, az előadássorozatoknak, a továbbképzéseknek csak az első időpontját jelöljük ki, s akkor beszéljük meg a továbbiakat az érintettekkel, hozzájuk maximálisan alkalmazkodva.

 

 

 

b)   Legjobb reklám a jó műsor. Annak, hogy csoportokat bármilyen előre egyeztetett időpontban fogadunk, reklámértéke is van! Persze a tanév végi túlzsúfolt időszakban nyilvánvalóan az akkor idelátogató vidékieket kell preferálnunk a kecskemétiekkel szemben.

 

 

 

c)    A hivatalos nyitvatartási időponttól eltérően, hétvégeken, időnként bizonyos ünnepnapokon, előre bejelentkezett csoportok fogadására is fel vagyunk készülve.

 

 

 

·      feladata:          

 

 

 

Az intézmény elsődleges feladata a csillagászati, ill. űrkutatási ismeretterjesztés. Ezen belül a legfontosabb az iskolai oktatást – óvoda, általános és középiskola, főiskola, egyetem – segítő funkció. E téren a Kecskeméti Planetárium regionális szerepet tölt be: nemcsak Kecskemét város oktatási intézményei, hanem Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Fejér, Tolna megyékből számtalan iskola rendszeresen kihasználja a planetárium adta szemléltetési lehetőségeket.

 

       

 

1.            Iskolai oktatást kiszolgáló, segítő tevékenységformák megvalósítása

 

 

 

ØAz óvodától az egyetemig, sőt fogyatékosoktól a legtehetségesebbekig, a gyerekekhez és a tananyaghoz kapcsolódó rendhagyó órák, műsorok, előadások, szakköri foglalkozások kidolgozása, szervezése, tartása: természetismerethez, fizikához, földrajzhoz és lehetőség szerint egyéb tantárgyakhoz kapcsolódva, sőt a pedagógusok speciális kéréseihez igazodva, kihasználván a planetárium nyújtotta szemléltetési lehetőségeket.

 

 

 

ØPedagógus továbbképzések tartása.

 

 

 

ØSzakmai-módszertani segédanyagok, szemléltető eszközök biztosítása oktatási intézmények számára.

 

 

 

ØTehetséggondozás: Az intézménnyel kapcsolatba kerülő tehetséges általános és középiskolás, valamint főiskolás, egyetemista fiatalok segítése képességeik kreatív kibontakoztatásában.

 

       

 

2.            Ismeretterjesztés

 

 

 

ØMindenekelőtt a természettudományok (elsősorban a csillagászat és az űrkutatás és ezekkel összefüggésben a fizika), ill. esetenként a matematika, valamint más tudományágak vonatkozásában, különféle népszerűsítő formák szervezése, lebonyolítása.

 

 

 

ØIde sorolhatjuk a hét végi csillagászati-űrkutatási, valamint fizikai témájú ismeretterjesztő műsorokat, távcsöves bemutatásokat, szakmai kiállításokat, lézer-show bemutatókat sőt a táborok ilyen jellegű összetevőit is.

 

       

 

3.            Szemléltetést fejlesztő tevékenység feladatai

 

 

 

 

 

a)  Módszertani kísérletek tudatos elvégzése a meglévő szemléltető eszközök jobb kihasználása céljából.

 

 

 

 

 

b)  Audiovizuális eszközök és média anyagok (Dolby-surround technika, panorámavetítők, számítógépek, videoprojektorok, 3D vetítőrendszer, lézerek, audio- és video-CD, DVD lemezek, esetenként video, stb.) tudatos és hatékony felhasználása a jobb szemléltetés érdekében.

 

 

 

 

 

c)  Új – elsősorban a tanítást segítő – szemléltető eszközök kifejlesztése, készítése, terjesztése.

 

 

 

4.                       Részvétel tudományos kutatásban

 

 

 

 Elsősorban a naptevékenység (és földi hatásai) vizsgálatában: Nap-Föld szoláris, geofizikai, meteorológiai relációk nyomon követése. Orvosok és más kutatók segítése a naptevékenység orvosbiológiai vonatkozásainak a felderítésében. Ezen kívül mesterséges holdak pályaperturbációs adataiból nyert felsőlégköri sűrűségváltozások nemcsak naptevékenységhez kapcsolódó vizsgálatában, valamint nemcsak a Nap megfigyelésében, hanem más észlelésekben is a csillagvizsgálóban.

 

 

 

·                                                           tevékenysége:

 

 

 

1.  Iskolai oktatást kiszolgáló, segítő tevékenység – a planetárium szemléltetési lehetőségeinek a kihasználásával. A korábbi tapasztalatok felhasználása, tanácsadás írásban (publikációk) és személyesen, kihelyezett formában is.

 

     

 

a)      Rendhagyó órák tartása, műsorfejlesztés:

 

 

 

-          Óvodás műsorok kikísérletezése, tartása.

 

-          Mindenekelőtt a természetismeret, a fizika, a földrajz, továbbá más egyéb tantárgyakhoz is kapcsolódó műsorok – ill. a tanterveknek megfelelő interdiszciplináris, a környezetvédelmi-természetvédelmi szemléletmódot is megvalósító komplex órák – kikísérletezése, tartása (1-12 évfolyamra).

 

-          Részvétel ilyen jellegű pedagógiai fejlesztőmunkában.

 

-          Sérült, ill. fogyatékos gyermekeknek megfelelő műsorok kikísérletezése, tartása.

 

-          Főiskolai, egyetemi hallgatók számára tananyaghoz kapcsolódó műsorok kikísérletezése, tartása.

 

-          Tehetséggondozás:

 

o   Igény esetén csillagászati szakkörök – valamint a társadalmi munkatársak (középiskolás, főiskolás, egyetemista fiatalok) számára csillagász klub –, továbbá egyéb természettudományos fórumok (pl. fizika szakkör, diákklub) működtetése általános iskolásoknak és középiskolásoknak egyaránt.

 

o   Tudományos diákköri munkák, szakdolgozatok készítőinek szakmai-didaktikai tanácsadás, vagy más segítség (a planetárium keretein belül).

 

     

 

b)      Pedagógus továbbképzés:

 

 

 

Óvodapedagógusok, tanítók, fizika, ill. földrajz tanárok ad hoc jellegű továbbképzése, más intézmények (főiskolák, egyetemek) képzéseinek segítése.

 

 

 

 

 

 

 

2.  Ismeretterjesztő tevékenység

 

     

 

a)     Műsorok egyéni érdeklődőknek:

 

 

 

Spontán érdeklődőknek hétvégeken (iskolai szünidőben hétköznap is) főként csillagászati-űrkutatási, továbbá fizika témájú ismeretterjesztő előadások tartása.

 

 

 

b)    Szaktudományi kiállítások:

 

 

 

Csillagászati-űrkutatási (és ad hoc jelleggel egyéb természettudományos) kiállítások készítése, vándorkiállítások kölcsönzése.

 

 

 

                             c)         Koncentrált szakmai programok:

 

 

 

-          Ősszel csillagászati és űrkutatási napok megrendezése, amikor egy-egy szűkebb szakmai témát felölelő műsort tartunk az érdeklődőknek, s derült idő esetén távcsöves bemutatásokat is.

 

-          Előadássorozatok meghirdetése.

 

-          A Föld Napja alkalmából környezetvédelmi-természetvédelmi, valamint a Nap Napján a naptevékenységgel és annak földi hatásaival kapcsolatos programok megszervezése.

 

-          Aktív részvétel a Kecskeméti Főiskolán szervezett Máskép(p) Tudomány interaktív kiállításokon.

 

 

 

                             d)         Távcsöves bemutatások:

 

 

 

Tavasztól őszig, amikor (első negyed környékén) a Hold a leglátványosabb, havonta néhány napon át, ill. a csillagászati napok alkalmából minden derült este bemutatjuk az érdeklődőknek az aktuális égi látványosságokat: a Hold krátereit, bolygókat, kettőscsillagokat, csillaghalmazokat, galaxisokat, stb. A főtéri „flasztercsillagászat” programokon túl e bemutatások helyszíne Csillagvizsgáló, a Károli Gáspár Református Egyetemen kecskeméti telephelyén (Kaszap u. 6-14).

 

Igény szerint kihelyezett táborokban is tartunk távcsöves bemutatásokat, ill. kölcsön adunk távcsövet.

 

 

 

                             e)         Táborok:

 

 

 

A planetárium a társintézményekben gyerekeknek megszervezett nyári napközis táborokhoz csatlakozva, korosztály-specifikus foglalkozásokkal kapcsolódik, ahol modelleket, rajzokat is készítenek és játékos formában ismerkednek meg a csillagászat rejtelmeivel. Továbbá aktív szerepünk van az MCSE Kiskun Tábor szervezésében és lebonyolításában.

 

     

 

                             f)         Planetáriumon kívüli egyéb tevékenység:

 

 

 

·         Írásos ismeretterjesztés, másutt tartandó előadások, kihelyezett távcsöves bemutatások, külön felkérésre táborokban, egyéb intézmények, egyesületek, alapítványok szervezésében népszerűsítő előadások ad hoc jelleggel.

 

 

 

·         Csillagászati-űrkutatási vándorkiállítás kölcsönöztetése (iskoláknak, művelődési házaknak, stb.).

 

 

 

 

 

 

 

    

 

3.  Közreműködés az ismeretterjesztéshez kapcsolódó tudományos kutatásban:

 

 

 

Az ismeretterjesztő tevékenység hitelességéhez, a jobb rálátáshoz elengedhetetlenül szükséges, hogy az előadók maguk is végezzenek tudományos kutatást valamely, a nagyközönséget is érdeklő témában, mint például a naptevékenység és földi hatásai, valamint megfigyelések a csillagvizsgálóban.

 

 

 

4.  Szemléltetést fejlesztő tevékenység

 

 

 

a)  Az iskolai és az egyéb ismeretterjesztő műsorok fejlesztése során a tapasztalatok figyelembevételével olyan módszertani kísérletek tudatos elvégzése a meglévő szemléltető eszközök jobb kihasználása céljából, amelyek elősegítik a hatékonyabb szemléltetést.

 

 

 

b)  A jobb megértést szolgáló új szemléltető eszközök (méretarányokat, távolságarányokat, stb. érzékeltető makettek és egyéb szemléltetések) kifejlesztése, készítése.

 

 

 

c)  A planetáriumi igényeknek megfelelő szoftver-fejlesztés: a meglévő alapprogramok felhasználásával speciális saját programok írása, az iskolai tananyaghoz kapcsolódóan számítógépes modellek, szemléltetések kidolgozása.

 

 

 

·         Kulturális tevékenysége:

 

 

 

 

 

a)      Hely biztosítása más, a közönség javát szolgáló programok, klubok, időszaki kiállítások, koncertek és más kulturális rendezvények számára.

 

 

 

b)      Közreműködés az önkormányzat által kezdeményezett városi programok lebonyolításában, szükség esetén technikai eszközök díjmentes biztosítása.

 

 

 

c)      Kecskemét város tárgyi kultúrájának és szellemi örökségének ápolása és terjesztése, különös tekintettel a csillagászattörténeti vonatkozásokra.

 

 

 

·         Kiegészítő tevékenységei:

 

 

 

·           technikai eszközök kölcsönzése szakmai céllal,

 

 

 

·           kiadói tevékenység, szövegszerkesztés, kiadványkészítés csillagászat témakörben

 

 

 

·           saját ingatlan hasznosítás,

 

 

 

·           konferenciák, tanácskozások, értekezletek szervezése/kiszolgálása/lebonyolítása,

 

 

 

·           külső fél által rendezett tanfolyamokhoz, képzésekhez szolgáltatás nyújtása,

 

 

 

·           szabad technikai kapacitás hasznosítása, kölcsönzése

 

 


III. Feladat– és hatáskörök

 

1.) Igazgató

 

 

 

Az intézmény működtetésének egyszemélyi felelőse, szakmai munkájának vezetője.

 

Az intézményvezető feletti munkáltatói jogkör gyakorlója Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése, egyéb munkáltatói jogokkal összefüggő kérdésekben Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere. 

 

 

 

Kinevezése:

 

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve 2020. évi XXXII. tv. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról. Továbbá 2012. év I. tv. A munka törvénykönyve, a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról, illetve a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról – szóló jogszabályok szerint bízza meg.

 

Az intézményvezetői feladatait az igazgató magasabb vezetői beosztásban látja el.

 

Az Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

 

 

 

Ø  Gondoskodik az intézmény feladatainak megvalósításáról, szakmai munkájának igényfelmérésen alapuló, személyi, tárgyi lehetőségeket optimálisan kihasználó szervezéséről és bonyolításáról, gazdaságos működtetéséről, belső ellenőrzésről. Feladatköréhez tartozik valamennyi szolgáltatási terület, tevékenység összehangolt működtetése.

 

Ø  Felel az intézmény tevékenységének szakmai és erkölcsi tartalmáért.

 

Ø  A kollégákkal megbeszéli és kijelöli a távlati, éves és rövidebb távú feladatokat, s kialakítja azok végrehajtására legalkalmasabb működési rendet.

 

Ø  A szakmai igényeknek megfelelően tervezi, szervezi, irányítja az intézmény tevékenységét, meghatározza és jóváhagyja a munkatervet és a költségvetést, az intézmény fejlesztési koncepcióját, a munkavédelmi szabályokat, tűzvédelmi feladatokat, belső szabályzatokat, elkészíti az éves értékelést.

 

Ø  Kizárólagosan gyakorolja az intézményben a munkáltatói jogokat, felelős a bérgazdálkodásért.

 

Ø  Összeállítja és jóváhagyja munkatársai munkaköri leírását.

 

Ø  Kezdeményezi az SZMSZ módosítását.

 

Ø  A továbbképzések és beiskolázások rendjét folyamatosan egyezteti a dolgozókkal és a közalkalmazotti képviselővel.

 

Ø  Intézkedik a szabályzatokban nem részletezett fontosabb ügyekben.

 

Ø  A planetárium nevében hivatalos nyilatkozatot, tájékoztatást ad.

 

Ø  Aláírási joggal rendelkezik, továbbá képviseli az intézményt minden ügyben. (Konkrét ügyekben meghatalmazhatja munkatársát is és megállapítja a képviselet mikéntjét.)

 

Ø  Felelős az intézmény és más jogi vagy természetes személy közötti megállapodások korrekt végrehajtásáért.

 

Ø  Összeállítja (ill. összeállíttatja) az intézményre vonatkozó írásos beszámolókat.

 

Ø  Helyettesével közösen a közművelődést elősegítő együttműködéseket alakít ki és hivatalos kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, szervezetekkel, ill. személyekkel. Ez fokozottan vonatkozik oktatási intézményekre. Felelős az intézmény kapcsolatépítéséért, keresi az intézmény feladatainak ellátásához szükséges társadalmi, gazdasági együttműködési lehetőségeket.

 

Ø  Szakmai ismeretei bővítése céljából részt vesz csillagászati-űrkutatási, valamint szakdidaktikai, pedagógiai témájú konferenciákon, továbbképzéseken.

 

Ø  Gondoskodik csillagászati műsorok készítéséről, kikísérletezéséről, tartásáról az igényeknek megfelelően – különös tekintettel a tanítási/tanulási folyamatot segítő rendhagyó órákra.

 

Ø  Az iskolai műsorok elkészítésekor, tartásakor szem előtt tartja az aktuális tananyagot.

 

Ø  Gondoskodik a rendezvények előkészítéséről, szóróanyagok elkészítéséről, közönségszervezésről, a bejelentkező csoportok megfelelő szakmai tájékoztatásáról, az előjegyzési naplóba történő bejegyzéséről, az írásos megrendelések visszaigazolásáról, a műsorokhoz szükséges új berendezések, szemléltető eszközök beszerzéséről, ill. elkészítéséről, és az egyéni jegyek, csoportos belépők kiadásáról.

 

Ø  Szakmai és gazdasági szempontok figyelembevételével dönt a szolgáltatások (műsor, terembérlet, eszközkölcsönzés) árairól.

 

Ø  A planetárium működése függvényében dönt az épületfenntartással, karbantartással kapcsolatos munkálatokról, a lebonyolítás módjáról.

 

Ø  Előadásokat tart, munkabeosztása azok időpontjához is alkalmazkodik.

 

Ø  Szükség szerint elvégzi a Planetárium pályázatainak előkészítését, és ellátja a projektmenedzseri, vagy más projektekben ráosztott feladatokat is. Projektmenedzserként készíti a programtervet, és koordinálja annak megvalósulását, részt vesz a rendezvények megszervezésében, tartja a kapcsolatot a pályázatban résztvevő partnerszervezetekkel, és munkatársakkal, illetve összehangolja, ellenőrzi azok munkáját. Rendszeres team megbeszéléseket szervez a projekt team tagjai számára. Képviseli a projektet szakmai vonatkozásban a nyilvánosság felé. A pályázatokkal kapcsolatos további feladatainak részletes leírását, az adott projekthez tartozó részletes feladatleírás tartalmazza!

 

 

 

Helyettesítési rend:

 

Az intézmény igazgatójának távolléte esetén, a vezető írásos megbízást ad az általa kijelölt személynek, mely tartalmazza az adott időszakra vonatkozó jogköreit. A helyettesítéssel megbízott személy munkáltatói jogköröket nem gyakorolhat.

 

 

 

2.) Csillagászati szakelőadók

 

 

 

Ø  Az igazgató távollétében a megbízott szakelőadó – aláírási joggal – intézkedik és dönt minden, az igazgató kompetenciájába tartozó halaszthatatlan ügyben, a planetárium nevében hivatalos nyilatkozatot, tájékoztatást adhat a médiának. Minderről köteles tájékoztatni az igazgatót.

 

Ø  Az igazgatóval történt ad hoc egyeztetésnek megfelelően a szakelőadók képviselhetik az intézményt minden ügyben, kivéve a munkáltatói jogokkal kapcsolatos feladatokat.

 

Ø  Javaslatokat tehetnek a távlati, éves és rövidebb távú feladatokra, s azok legalkalmasabb működési rendje végrehajtásának a kialakítására.

 

Ø  Az igazgatóval közösen a közművelődést elősegítő együttműködéseket alakítanak ki és hivatalos kapcsolatot tartanak fenn más intézményekkel, szervezetekkel, ill. személyekkel. Ez fokozottan vonatkozik oktatási intézményekre.

 

Ø  Közreműködnek a közönségszervezésben, szóróanyagok elkészítésében.

 

Ø  Közreműködnek csillagászati műsorok készítésében, kikísérletezésében, tartásában az igényeknek megfelelően – különös tekintettel az iskolai tanítási/tanulási folyamatot segítő rendhagyó órákra. Minthogy előadásokat tartanak, munkabeosztásuk elsősorban azokhoz alkalmazkodik.

 

Ø  Az iskolai műsorok elkészítésekor, tartásakor szem előtt tartják az aktuális tananyagot.

 

Ø  Javaslatot tesznek a műsorokhoz szükséges új berendezések, szemléltető eszközök beszerzésére, ill. elkészítésére.

 

Ø  Szervezik a csillagászati ismeretterjesztést szolgáló szakmai anyagok terjesztését.

 

Ø  Intézkednek a működéshez szükséges újabb szakmai és egyéb anyagok beszerzéséről.

 

Ø  Szakmai ismereteik bővítése céljából részt vesznek csillagászati-űrkutatási, valamint szakdidaktikai, pedagógiai témájú konferenciákon, továbbképzéseken.

 

Ø  Ügyelnek a planetárium műszaki berendezéseinek rendeltetésszerű, optimális, gazdaságos használatára, gondoskodnak azok karbantartásáról. Kiadmányozási joguk van.

 

Ø  Intézkednek a szükséges eszközök és anyagok beszerzéséről.

 

Ø  Műszaki hiba esetén azonnal intézkednek javításról, javíttatásról.

 

Ø  Személyesen ill. telefonon tájékoztatják az érdeklődőket a rendezvényekről.

 

Ø  Szakmai tanácsokkal segítik a bejelentkező csoportokat, vezetik az előjegyzési naplót.

 

Ø  Végzik a műsorokhoz szükséges audiovizuális anyagok szakmai és technikai előkészítését.

 

Ø  Közreműködnek az egyéni jegyek, csoportos belépők kiadásában.

 

Ø  Végzik a műsorokhoz szükséges szemléltető eszközök, média anyagok, egyéb eszközök beszerzését.

 

Ø  Részt vesznek a planetárium rendezvényeinek szakmai és technikai előkészítésében, lebonyolításában.

 

Ø  Kezelik a médiatárat, végzik az audiovizuális anyagok katalogizálását.

 

Ø  Közreműködnek az épületfenntartással, karbantartással kapcsolatos munkálatok előkészítésében, segítik a lebonyolítást.

 

Ø  Igazgatói megbízás alapján, elvégzik a Planetárium pályázatainak előkészítését, és ellátják a projektmenedzseri, vagy más projektekben ráosztott feladatokat is. Projektmenedzserként elkészítik a programtervet, és koordinálják annak megvalósulását, részt vesznek a rendezvények megszervezésében, tartják a kapcsolatot a pályázatban résztvevő partnerszervezetekkel, és munkatársakkal, illetve összehangolják, ellenőrzik azok munkáját. Rendszeres team megbeszéléseket szerveznek a projekt team tagjai számára. Képviselik a projektet szakmai vonatkozásban a nyilvánosság felé. A pályázatokkal kapcsolatos további feladataiknak részletes leírását, az adott projekthez tartozó részletes feladatleírás tartalmazza!

 

 

 

3.)Közcélú munkavállalók

 

 

 

  

 

Ø  Segédkeznek a ZKP-1 típusú csillagvetítő és segédberendezései, vezérlőpult és tartozékai, valamint a műsorok készítéséhez és bemutatásához szükséges berendezések, eszközök karbantartásában.

 

Ø  Részt vesznek a planetárium rendezvényeinek technikai előkészítésében, igények szerint a lebonyolításában.

 

Ø  Közreműködnek a műsorokhoz szükséges szemléltető eszközök, média anyagok, egyéb eszközök fejlesztésében.

 

Ø  Végzik a telefonos ügyelet alapján a csoportbejelentkezések nyilvántartását, az információs és PR feladatokat.

 

Ø  Végzik a csoportok fogadását, irányítását (portaszolgálat), valamint felügyeletét a körfolyosón.

 

Ø  Közreműködnek az egyéni jegyek, csoportos belépők kiadásában.

 

Ø  A csoportok kupolateremben történő elhelyezésekor jegyszedői feladatokat látnak el.

 

 

 

 

 

 

 

4.) Társadalmi munkatársak

 

 

 

Ø  A planetárium társadalmi munkatársai: A tehetséggondozás szűrőjén fönnmaradt, az intézményhez társult fiatalok közössége, akik társadalmi munkában segítik a planetárium munkáját.

 

Ø  Önkéntes segítséget nyújtanak a csillagászati műsorok készítésében, kikísérletezésében, tartásában, a rendezvények előkészítésében, szóróanyagok elkészítésében, közönségszervezésben, a bejelentkező csoportok tájékoztatásában, az előjegyzési naplóba történő bejegyzésében, új berendezések, szemléltető eszközök, újabb média anyagok beszerzésében, ill. elkészítésében, a csillagászati ismeretterjesztést szolgáló média anyagok terjesztésében.

 

Ø  Önkéntes vállalás alapján műsorok, klubfoglalkozások ideje alatt ügyeletet tartanak.

 

 

 

IV.  Egyéb rendelkezések

 

1.  A Planetárium alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

 

·         a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény

 

 

 

·         az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

 

 

 

·         az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

 

 

 

·         a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény

 

 

 

·         a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

 

 

 

·         2020. évi XXXII. tv. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

 

 

 

·         a foglalkoztatottak jogviszonyára vonatkozó, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény

 

·      a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról

 

 

 

·      a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról

 

 

 

 

 

2.  Közzététel

 

 

 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. § (1) bekezdésére figyelemmel a Kecskeméti Planetárium hivatalos honlapján, a www.plani.hu internetes oldalon közzéteszi.

 

 

 

3.  A szervezeti és működési szabályzat mellékletei

 

  

 

Ø  Alapító okirat

 

Ø  Szabálytalanságok kezelésének eljárás rendje

 

Ø  Ügyiratkezelési szabályzat

 

Ø  Gazdasági szabályzat

 

Ø  Tűzvédelmi szabályzat

 

 

 

4. Hatályba lépés

 

 

 

A szabályzat 2021.XX.XX. napján lép hatályba. Ezzel egy időben a korábban kiadott szabályzatok és utasítások hatályukat vesztik. Módosításra akkor kerül sor, ha a jogszabályok megváltoznak, ha az intézmény igazgatója szükségesnek tartja, vagy az irányító szerv elrendeli.

 

 

 

 

 

Kecskemét, 2021. szeptember 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Szűcs László

 

                                                                                                   igazgató